avatar

Tianrun Chen

Ph.D in Computer Science
Zhejiang University
tianrun.chen@zju.edu.cn


About Me

I received my bachelor’s degree in College of Information Science and Electronic Engineering, Zhejiang University and is pursuing the Ph.D degree with the College of Computer Science and Technology, Zhejiang University. I am co-supervised by Prof. Yunhe Pan and Prof. Lingyun Sun. I am the founder and the CEO of the startup KOKONI Tech (www.kokoni3d.com). My research interest includes computer vision and its enabling applications.

I am always open to potential collaborations, feel free to drop an email if you are interested in.

Selected Publications

 1. CVPR
  Lanyun Zhu#, Tianrun Chen# (#=Equal Contribution), Jianxiong Yin, Simon See, Jun Liu
  IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2023.
 2. CVPR
  Shangzhan Zhang, Sida Peng, Tianrun Chen, Linzhan Mou, Haotong Lin, Kaicheng Yu, Yiyi Liao, Xiaowei Zhou
  IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2023.
 3. Nature Photonics
  Pengcheng Fu, Wanlin Cao, Tianrun Chen, Xiangjie Huang, Taoran Le, Shiyao Zhu, Da-Wei Wang, Hyeon Jeong Lee & Delong Zhang
  Nature Photonics, 2023.
 4. Preprint
  Tianrun Chen, Lanyun Zhu, Chaotao Ding, Runlong Cao, Shangzhan Zhang, Yan Wang, Papa Mao, Ying Zang
  Preprint, 2023.
 5. 3DV
  Xiao Fu#, Shangzhan Zhang#, Tianrun Chen, Yichong Lu, Lanyun Zhu, Xiaowei Zhou, Andreas Geiger, Yiyi Liao
  International Conference on 3D Vision (3DV), 2022.
 6. Laser & Photonics Rev.
  Weiru Fan#, Tianrun Chen# (#=Equal Contribution), Xingqi Xu, Ziyang Chen, Huizhu Hu, Delong Zhang, Da-Wei Wang, Jixiong Pu, and Shi-Yao Zhu
  Laser and Photonics Reviews, 2022
 7. ACS Photonics
  Weiru Fan#, Tianrun Chen# (#=Equal Contribution),Eddie Gil, Shiyao Zhu, Vladislav Yakovlev, Da-Wei Wang, and Delong Zhang
  ACS Photonics, 2021

Services

Reviewers