avatar

Tianrun Chen

Ph.D in Computer Science
Zhejiang University
tianrun.chen@zju.edu.cn


About Me

I received my bachelor’s degree in College of Information Science and Electronic Engineering, Zhejiang University and is pursuing the Ph.D degree with the College of Computer Science and Technology, Zhejiang University. I am co-supervised by Prof. Yunhe Pan (Fellow and the former vice president of the Chinese Academy of Engineering, CAE, the former president of Zhejiang University) and Prof. Lingyun Sun. I am the founder and the CEO of the startup KOKONI Tech (www.kokoni3d.com). My research interest includes computer vision and its enabling applications.

I am always open to potential collaborations, feel free to drop an email if you are interested in.

News

Selected Publications

 1. CVPR
  Lanyun Zhu#, Tianrun Chen# (#=Equal Contribution), Jianxiong Yin, Simon See, Jun Liu
  IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2023.
 2. CVPR
  Shangzhan Zhang, Sida Peng, Tianrun Chen, Linzhan Mou, Haotong Lin, Kaicheng Yu, Yiyi Liao, Xiaowei Zhou
  IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2023.
 3. Nature Photonics
  Pengcheng Fu, Wanlin Cao, Tianrun Chen, Xiangjie Huang, Taoran Le, Shiyao Zhu, Da-Wei Wang, Hyeon Jeong Lee & Delong Zhang
  Nature Photonics, 2023.
 4. ICCV
  Tianrun Chen, Lanyun Zhu, Chaotao Ding, Runlong Cao, Shangzhan Zhang, Yan Wang, Papa Mao, Ying Zang
  IEEE/CVF International Conference on Computer Vision Workshop(ICCV), 2023.
 5. Preprint
  Shangzhan Zhang, Sida Peng, Yinji ShenTu, Qing Shuai, Tianrun Chen, Kaicheng Yu, Hujun Bao, Xiaowei Zhou
  Preprint, 2023., 2023.
 6. ICCV
  Lanyun Zhu, Tianrun Chen, Jianxiong Yin, Simon See, Jun Liu
  IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV), 2023.
 7. Preprint
  Lanyun Zhu, Tianrun Chen, Deyi Ji, Jieping Ye, Jun Liu
  Preprint , 2023.
 8. Preprint
  Xiao Fu, Shangzhan Zhang, Tianrun Chen, Yichong Lu, Lanyun Zhu, Xiaowei Zhou, Andreas Geiger, Yiyi Liao
  Preprint, 2023., 2023.
 9. 3DV
  Xiao Fu#, Shangzhan Zhang#, Tianrun Chen, Yichong Lu, Lanyun Zhu, Xiaowei Zhou, Andreas Geiger, Yiyi Liao
  International Conference on 3D Vision (3DV), 2022.
 10. Laser & Photonics Rev.
  Weiru Fan#, Tianrun Chen# (#=Equal Contribution), Xingqi Xu, Ziyang Chen, Huizhu Hu, Delong Zhang, Da-Wei Wang, Jixiong Pu, and Shi-Yao Zhu
  Laser and Photonics Reviews, 2022
 11. ACS Photonics
  Weiru Fan#, Tianrun Chen# (#=Equal Contribution),Eddie Gil, Shiyao Zhu, Vladislav Yakovlev, Da-Wei Wang, and Delong Zhang
  ACS Photonics, 2021

Services

Reviewers